Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid B2B

Toepassingsgebied

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in afzonderlijke schriftelijke overeenkomsten, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelbon of overeenkomst tussen Kunnig, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 2, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0404.745.465 en haar koper. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopvoorwaarden en enig afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

De algemene (verkoop-)voorwaarden van de koper worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Het ondertekenen van enig document in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Kunnig kan geenszins worden beschouwd als een aanvaarding van de algemene (aankoop-)voorwaarden van de koper noch als een schriftelijk afwijkende overeenkomst van Kunnig zoals voormeld in onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.


Offertes

Een offerte is geldig gedurende een termijn van vijftien (15) dagen vanaf de datum van offerte, behoudens anders schriftelijk overeengekomen.


Bestelling

Elke offerte die schriftelijk wordt bevestigd door de koper verbindt deze onherroepelijk.


Prijs

Onze prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W.


Voorschot

Uiterlijk bij bevestiging van de bestellingen dient een voorschot, ten belope van het bedrag bepaald door Kunnig, te worden voldaan.


Leveringstermijn

Geen enkele bestelling kan eenzijdig door de koper worden ontbonden wegens niet naleving van de leveringstermijnen, zonder dat Kunnig voorafgaandelijk in gebreke is gesteld en zonder dat eerst een nieuwe leveringstermijn in onderling akkoord schriftelijk is vastgelegd.


Levering

De bestellingen dienen afgehaald te worden in de magazijnen van Kunnig, behoudens anders schriftelijk overeengekomen. De bestellingen worden ter beschikking gesteld van de koper in het bedrijfspand van Kunnig (haar maatschappelijke zetel) of elke andere locatie zoals aangeduid in de overeenkomst. Kunnig is niet verplicht de bestellingen te laden op het voertuig waarmee de goederen worden opgehaald.


Transport

Indien schriftelijk overeengekomen kunnen de goederen geleverd worden bij de koper. De levering/transport verloopt EXW overeenkomstig de ICC INCOTERMS 2010, derhalve geschiedt het transport vanaf het bedrijfspand van Kunnig voor rekening en op risico van de koper. De koper dient zich voldoende te verzekeren voor mogelijke schade gedurende het transport.


Opslag van goederen

Goederen en grondstoffen aangeleverd bij Kunnig door de eigenaar/koper ter verwerking of voor de bewerking ervan worden opgeslagen op risico van de eigenaar/koper, behoudens anders schriftelijk overeengekomen. De eigenaar/koper doet totale afstand van verhaal tegenover Kunnig voor schade aan de aangeleverde goederen en grondstoffen en dient zich tegen alle risico’s, die de aangeleverde goederen en grondstoffen met zich kunnen meebrengen, steeds afdoende te verzekeren (verzekeren ‘All-risk’). De prijs van Kunnig is immers niet op het verzekeren van die goederen en grondstoffen afgestemd.

Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 9.1 dienen de aangeleverde goederen te worden voorzien van een veiligheids- /informatiefiche of Safety Data Sheet (SDS). Kunnig kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de eigenaar/ koper zou lijden als gevolg van het niet door de eigenaar/koper overleggen van een veiligheids-/informatiefiche of Safety Data Sheet (SDS). De eigenaar/koper vrijwaart Kunnig op eerste verzoek voor alle (financiële-) gevolgen die het gevolg mogen zijn van het niet voorzien van een veiligheids-/informatiefiche of Safety Data Sheet (SDS).

Afgewerkte goederen/producten worden na de verwerking/productie bij Kunnig opgeslagen op risico van de koper, Kunnig is geenszins aansprakelijk voor schade gedurende de opslag van de goederen/producten.


Controle en waarborg

De koper dient de goederen onmiddellijk, bij afhaling of levering, te controleren op zichtbare gebreken of -beschadigingen, dewelke hij in voorkomend geval op hetzelfde moment schriftelijk dient te melden, (eventueel op de leverings- of transportbon). In zoverre de koper op datum van de afhaling of levering van de goederen geen zichtbare gebreken of -beschadigingen schriftelijk meldt, worden eventuele zichtbare gebreken of -beschadigingen geacht te zijn aanvaard.


Verborgen gebreken

De goederen worden gewaarborgd voor verborgen gebreken, op straffe van verval dient de koper een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat hij het verborgen gebrek ontdekt of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven.

Onze waarborg strekt zich louter tot de kwantitatieve vervanging van de goederen.


Betaling

De facturen moeten contant betaald worden op de factuurdatum, behoudens anders schriftelijk overeengekomen.

Bij niet betaling binnen de vooropgestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke intrest vermeerderd met 5 % op het onbetaalde factuur bedrag verschuldigd.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van de koopprijs (met een minimum van € 150), onverminderd het recht van Kunnig om een hogere schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst lastens de koper te bekomen.


Protest

Elke klacht betreffende de facturatie dient binnen de acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan Kunnig. Klachten ingediend na deze termijn zijn niet meer ontvankelijk.


Eigendomsvoorbehoud

In zoverre de goederen integraal worden vervaardigd door Kunnig, concreet: wanneer de goederen worden vervaardigd op basis van door Kunnig bekomen (grond-)stoffen en materialen, dan blijven de (afgewerkte-) goederen eigendom van Kunnig tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.


Overmacht

Kunnig kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor tekortkomingen in de uitvoering van haar verbintenissen die te wijten zijn aan overmacht. Als overmacht dient beschouwd te worden elke onvoorziene omstandigheid met betrekking tot leveranciers of materialen waarvan Kunnig zich gewoonlijk bedient die de uitvoering van overeenkomst onmogelijk maakt of die deze zodanig bemoeilijkt of de kost ervan zodanig verhoogt dat de uitvoering niet langer redelijkerwijze kan gevorderd worden. Volgende exemplatief opgesomde gevallen zijn te beschouwen als overmacht: door de overheid opgelegde maatregels, laattijdige leveringen, faillissement van leverancier, oorlogen, brand- en waterschade, stakingen en lock-outs, enz.


Ontbinding

Ingeval dat de overeenkomst eenzijdig wordt opgezegd door de koper dan is deze een vergoeding verschuldigd aan de Kunnig, ten belope van 30% van de waarde van de overeenkomst, tenzij een grotere schade kan bewezen worden.

Onverminderd het voorgaande kan Kunnig de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder schadevergoeding:

ingeval van inbreuken op de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst;

ingeval één der Partijen (i) een opschorting van betaling aanvraagt (= wet op de continuïteit van de ondernemingen: WCO) én in gebreke blijft de verderzetting van onderhavige Overeenkomst schriftelijk te bevestigen binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het moment waarop de opschorting van betaling wordt gevraagd, (ii) kennelijk onvermogend is geworden of (iii) failliet wordt verklaard.


Interpretatie

De titels in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn enkel gemakshalve gebruikt en zullen niet dienen voor de interpretatie van die bepalingen.


Verzaking

Verzuim of vertraging van de uitoefening van Kunnig van enig recht uit onderhavige verkoopvoorwaarden houdt geen verzaking aan dat recht in.


Deelbaarheid

Indien een bepaling van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig zijn, zal het overige deel van die bepaling en onderhavige algemene verkoopvoorwaarden uitwerking blijven vinden.


Toepasselijk recht en rechtsmacht

De offerte, bestelbon, aanbod of overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Geschillen met betrekking tot onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.